شانس جایزه


# نام تیم مربی امتیاز کل امتیاز شانس جایزه قهرمانی / نایب قهرمانی لیگ جام حذفی
۲۱ شالیزار علی کردی ۵۱۹ ۴۴ ۶ / ۶ ۰
۲۲ ارسنال مسعود غفاری ۵۳۴ ۴۴ ۵ / ۵ ۰
۲۳ بیذرلبربی بسلقثص لصرلرفلفصث ۵۰۸ ۴۴ ۵ / ۵ ۰
۲۴ رئال اسماعیل علی نجفی ۱۱۱ ۴۴ ۱ / ۱ ۰
۲۵ ساروک ضصثقفغ ضصثقفغ ۵۵۳ ۴۳ ۵ / ۵ ۰
۲۶ لیونل مرتضی ربیعی کناری ۴۹۹ ۴۳ ۳ / ۳ ۰
۲۷ اس ااا اااا ااا ۴۶۳ ۴۳ ۳ / ۳ ۰
۲۸ دتبلبلت ینبتخنتیهع اعابیبا ۶۱۲ ۴۳ ۷ / ۷ ۰
۲۹ امفنافخنخ مبنخلخخنخ نخنخلنبخ ۵۵۰ ۴۳ ۵ / ۵ ۰
۳۰ سپاهان زلزله کیوان خدری ۶۶۸ ۴۳ ۱۰ / ۱۰ ۰
۳۱ آکادمی مجید مجید اس ۵۹۶ ۴۳ ۸ / ۸ ۰
۳۲ ایتالیا مشت حسن ۶۰۶ ۴۳ ۸ / ۸ ۰
۳۳ ابیان ثقبل یبلا ۴۲۸ ۴۳ ۵ / ۵ ۰
۳۴ باگ امیر حسین ۲۰۱ ۴۳ ۳ / ۳ ۰
۳۵ ستاره علی بابایی ۶۰۰ ۴۲ ۶ / ۶ ۰
۳۶ پاس تهران محمد ایزدی ۶۶۶ ۴۲ ۹ / ۹ ۰
۳۷ پرسپلیس امیر خلیلی ۴۹۴ ۴۲ ۵ / ۵ ۰
۳۸ لنگررئال محمد محقق منتظري ۱۰۴ ۴۲ ۱ / ۱ ۰
۳۹ ایران عرفان نوروزی ۵۲۰ ۴۱ ۴ / ۴ ۰
۴۰ رود خروشان محمد دشتی ۶۱۶ ۴۱ ۸ / ۸ ۰
برترین های هفته
جوايز(85 روز تا پايان دوره)