شانس جایزه


# نام تیم مربی امتیاز کل امتیاز شانس جایزه قهرمانی / نایب قهرمانی لیگ جام حذفی
۸۱ مدافعان حرم فرشاد پرسپولیسی ۵۵۵ ۱۷ ۷ / ۷ ۰
۸۲ بایر لوگوزن سامان سفلایی ۵۲۹ ۱۷ ۶ / ۶ ۰
۸۳ یظبیبظیرظی لزتزلتلتززل الززاازتازا ۴۶۱ ۱۷ ۳ / ۳ ۰
۸۴ کاتزالیکو حجت شکرایی ۱۷۰ ۱۷ ۱ / ۱ ۰
۸۵ آبی امیرحسین بهمن آبادی ۱۳۹ ۱۷ ۱ / ۱ ۰
۸۶ علی علی سمنانی ۸۰ ۱۷ ۰ / ۰ ۰
۸۷ اژدهای آلمان میلاد سلطانی ۲۴۰۵ ۱۶ ۹ / ۹ ۴
۸۸ شاخو محمد جوادی ۵۶۴ ۱۶ ۵ / ۵ ۰
۸۹ آبی نیلگون کامبیز پارسا ۵۳۴ ۱۶ ۴ / ۴ ۰
۹۰ ستارگان ولیعصر محمدصدرا حاجی محمدی ۵۳۴ ۱۶ ۴ / ۴ ۰
۹۱ تولین سجاد وطنی ۵۸۳ ۱۶ ۵ / ۵ ۰
۹۲ استقلال نابودگر داچ علی ۶۸۸ ۱۶ ۷ / ۷ ۰
۹۳ سپاهان طلایی کیوان خدری ۶۱۹ ۱۶ ۶ / ۶ ۱
۹۴ شیرین فراز بهنام تولایی ۵۳۴ ۱۶ ۴ / ۴ ۰
۹۵ پرسپولیس ساری سید علیرضا اندرواژ ۵۵۷ ۱۶ ۶ / ۶ ۰
۹۶ بدون نام ثیفث فثفث ۵۸۵ ۱۶ ۴ / ۴ ۰
۹۷ اس اس ا اا اا ۶۷۳ ۱۶ ۸ / ۸ ۰
۹۸ بتیخبنتیبتی لاتلتخیتهعا عاهسباعهیباا ۴۷۴ ۱۶ ۳ / ۳ ۰
۹۹ وحیدزارع وحید زارع ۵۶۹ ۱۶ ۶ / ۶ ۰
۱۰۰ دیرین دیرین دیرین دیرین ۵۳۰ ۱۶ ۵ / ۵ ۰
برترین های هفته
جوايز(85 روز تا پايان دوره)