در این بخش سعی شده است به معرفی عناصری که در نتیجه گیری تیم مهم هستند معرفی شوند.

برترین های هفته
جوايز(85 روز تا پايان دوره)