در این بخش سعی شده است به معرفی عناصری که در نتیجه گیری تیم مهم هستند معرفی شوند.

جوايز(34 روز تا پايان دوره)